Aelian on Lions (I)
A note to Pseudodoxia Epidemica, Book III, chapter 27

From Aeliani de natura animalium libri XVII, III.xxxi (see also VI.xxii). In the translation after Gesner's, from the Jacobs edition of 1832 (p. 44; Greek, p. 65):

XXXI. Gallinaceus leoni terrorem incutit; eandemque avem timet basiliscus, ut fertur, atque ad conspectum ejus contremiscit, et canentem audiens [convulsione adfectus] moritur. Quam rem non ignorantes, qui per Africam [ejusdam animalis altricem] iter faciunt, metu basilisci gallum itineris comitem et socium sibi adjungunt, qui eos a tanto malo liberet.

'Alektruo/na fobei=ta le/wn: kai\ basili/skoj de\ to\n au)to\n o1rnin, w#j fasin, o)r)r(wdei=, kai\ katidw\n tre/mei, kai\ a)kou/wn a|!dontoj spa=tai/ te kai\ a)poqnh/skei. Tau=ta a!ra kai\ oi( th\n Libu/hn o(diporou=ntej, th\n tw=n toiou/twn trofo/n, de/ei tou= proeirhme/nou basili/skou, ei]ta me/ntoi sune/mporon kai\ xoinwno\n th=j o(dou= to\n a)lektruo/na e)pa/gontai, o#j per ou]n to\ thlikou=ton kako\n a)palla/cei au)toi=j.


This page is maintained by James Eason.