Aelian on the Mice of Heraclea

From Aeliani de natura animalium libri XVII, VI.xl. In the translation after Gesner, from the Jacobs edition of 1832, page 91:

XL. Insula in Ponto, quae ab Hercule nomen traxit, celebratur. Quantumcunque murium illic est, Herculem religiose colit; et quidquid deo dedicatum est, (tanquam id ei sacrum gratumque esse intelligens et credens) non attingit. Itaque cum vitis (quae ibi deo frondescit, et soli eidem ad religionem consecrata est, cujusque racemos dei administri ad sacra servant) uvae adsecutae fuerint maturitatem; tum de insula mures discedunt, ut ne, si remanerent, per imprudentiam eas contingant, quas tangi fas non sit; post vero, ubi id anni tempus praeterierit, ad domesticum sedem revertuntur. Atque haec quidem Ponticorum murium est probitas. Contra Hippon, Diagoras, Herostratus, reliquique deorum hostes, quomodo vel a racemis, vel aliis rebus consecratis manus abstinuissent; qui ne ab ea quidem insania suam assensionem sustinuerint, quo minus et nomina deorum et opera quomodocunque tollere conati fuerint?


Nh=soj e)n tw|~  9Hrakelei= o(mw/numoj e)kteri/mhtai. Ou)kou=n o#son muw~n e)stin e)ntau=qa se/bei to\n: kai\ ta~n o#son a)nei=tai au)tw|~, tou=to pisteu/ei tw|~ qew|~ kexarisme/non a)fei=loj tw|~ qew|~ koma|~, kai\ teti/mhtai w(j a)na/qhma au)tw|~ mo/nw|, kai\ tou\j bo/truj: o#tan ou]n e)j a)kmh\n ai( r(a~gej e1rxwntai, oi( de\ a)polei/pousi th\n nh=son oi( mu/ej, i3na mh\ mei/nantej a!kontej gou=n proja/ywntai w{n qigei=n ou)k a!meinon: ei]ta th=j w#raj diadramou/shj oi#de ei)j h1qh ta\ oi)kei=a u(postre/fousi. Kai\ muw~n me\n Pontikw~n a)gaqa\ tau~ta.  3Ippwn de\ kai\ Diago/raj kai\  9Hro/stratoj, kai\ o( loigo\j tw~n qeoi=j e)xqrw~n kata/logoj, tw~j a!n e)fei/santo tw~n botru/wn h4 a)naqhma/twn a!llwn, oi( kai\ ta\ tw~n qew~n o)no/mata kai\ e2rga a(mwjge/wj sula~n proh|rhme/noi;


James Eason.