Aelian on the Indian Ass

From Aeliani de natura animalium libri XVII, III.xli. In the translation after Gesner's, from the Jacobs edition of 1832 (p. 45):

XLI. India equos et asinos uno cornu praeditos procreat, ut ferunt. Horum e cornibus pocula conficiuntur, in quae venenum mortiferum conjectum si quis biberit, insidiae illum non laedent; horum enim utriusque cornu ad vim veneni depellendam valere videtur.


#Ippouj mono/kerwj gh= 'Indikh\ ti/ktei, fasi/, kai\ o)/nouj mono/kerwj h( au)th\ tre/fei. Kai\ gi/netai kai/ ge e)k tw=n kera/twn tw=de e)kpw/mata, kai\ ei)/ tij e)j au)ta\ e)mba/loi fa/rmakon qanathfo/ron, o( piw/n, ou)de\n h( e)piboulh\ luph/sei au)to/n: e)/oike ga\r a)munth/rion tou= kakou= to\ ke/raj kai\ to\ tou= i[ppou kai\ to\ tou= o)/nou ei]nai.


This page is maintained by James Eason.